REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firme: PrestaDev.pl Patryk Marek z siedzibą w Otmuchowie, przy ul. Jagiełły 36/15 NIP: 753-204-26-52
 2. Zamówienia są realizowane pocztą e-mail na cały świat.
 3. Dla korzystania z usług sklepu niezbędnym jest: – posiadanie dostępu do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptujących pliki typu Cookies; – posiadanie aktualnego adresu e-mail;
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Telefonicznie sklep czynny jest od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00.
 6. Każda transakcja jest potwierdzana fakturą VAT.
 7. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Istnieje możliwość zmiany waluty w sklepie na Euro, Funty, Dolary.
 8. Cena zamówienia jest ceną podaną po dokonaniu wyboru rodzaju dostawy oraz sposobu płatności.
 9. Minimalna kwota zamówienia (bez ograniczeń).
 10. Każdy zakupiony moduł lub szablon posiada licencje na wykorzystanie na jednej instancji prestashop / jednej domenie (jest możliwe w konfiguracji multistore na korzystanie z kilku domen, pod warunkiem iż są skonfigurowane jako multistore).
 11. Użytkownik w etapie realizacji „Koszyk” ma możliwość:
  • korekty ilości sztuk produktu dodanego do koszyka:
  • kontynuacji zakupów poprzez dodawanie kolejnych produktów do koszyka;
  • usunięcia poszczególnych pozycji z koszyka lub wyczyszczenia całego koszyka;
  • poznanie całej wartości zamówienia ;
 12. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz, podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane odbiorcy imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dodatkowych jak wystawienie rachunku na firmę lub osobę prywatną oraz dodania uwag do zamówienia, ponadto Użytkownik może dokonać akceptacji klauzul i przetwarzaniu danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowych o aktualnej ofercie sklepu na maila.
 13. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.
 15. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o niemożliwości spełnienia świadczenia.
 16. W wypadku gdy Sklep nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Użytkownika, Sklep może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Użytkownika na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W tym wypadku Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, a zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Sprzedawcy.
 17. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduję się na nabycie produktu podobnego w podobnej cenie o czym mówi pkt. 15, a dokonał wcześniej zapłaty, Sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od powzięciu informacji od Użytkownika o jego rezygnacji.
 18. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 19. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 20. Użytkownik ma możliwość pisania komentarzy.
 21. Zakazane jest umieszczanie komentarzy *niosących treści bezprawne, *zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite; *podawać fałszywych lub mylących informacji; *naruszać praw osób trzecich; *rozpowszechniać oraz publikować spamu
 22. Dostawa. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia. Sklep pobiera zryczałtowana opłatę, podana na stronie internetowej sklepu:
 23. Płatność może być dokonywana w następujący sposób: Przelewem na rachunek bankowy, lub poprzez system płatności online Paypal (płatności kartami kredytowymi lub bezpośrednio z konta PayPal, Transferuj.pl, Polcard.pl
 24. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 10 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 25. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres info@prestadev.pl
 26. Dokonanie zwrotu jest nie możliwe w przypadku programów, skryptów lub szablonów.
 27. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 28. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)
 29. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: info@prestadev.pl w tytule proszę podać REKLAMACJA.
 30. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia produktu, datę wystąpienia wady, nr zamówienia , dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu , wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 31. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 32. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 33. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.
 34. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 35. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 36. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 37. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 38. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 39. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 41. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 42. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji
 43. Moduły / Integracje / Szablony zakupione w tym sklepie nie mogą być rozpowszechnianie innym osobą, oraz zabrania się ich odsprzedaży!.
 44. Wszystkie moduły oraz integracje są pisane pod standardową czysta instalacje PrestaShop oraz domyślny szablon dla danej wersji Prestashop i może być wymagane dostosowanie modułu lub integracji pod system zmodyfikowany lub zakupiony nie standardowy szablon zainstalowany u klienta, sklep w takich przypadkach nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie modułów oraz kosztów związanych z ich dostosowaniem, w większości przypadków takie dostosowanie jeśli wiąże się z praca nie przekraczająca 1 godziny jest realizowanie nie odpłatnie a jeśli nakład pracy wymagany na dostosowanie przewyższa 1 godzinne wtedy jest liczona stawka 40 zł netto za rozpoczętą roboczo godzinę.DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI PRESTADEV.PL

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaka zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza

 1. Administratorem danych jest Serwis www.prestadev.pl, który działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.
 4. Użytkownik rejestrując się na stronie PrestaDev.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a PrestaDev.pl
 5. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych.
 8. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych w PrestaDev.pl pochodzących z formularza zgłoszeniowego, poprzez wysłanie maila do administratora PrestaDev.pl
 9. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 11. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 12. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 13. Suport do modułów darmowy jest świadczony na 30 dni od zakupu danego modułu / integracji.
 14. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i danych transmisyjnych

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator danych”) jest przedsiębiorca:
PrestaDev.pl - Patryk Marek z siedzibą ul. Jagiełły 36/15 48-385 Otmuchów VAT: PL753-204-26-52


e-mail info@prestadev.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:

 1. telefonicznie pod numerem telefonu: 662549609

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@prestadev.pl

 3. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

PrestaDev.pl - Patryk Marek
ul. Jagiełły 36/15 48-385 Otmuchów
VAT: PL753-204-26-52

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w calach niezbędnych do prowadzenia marketingu produktów i usług Sprzedawcy.

 1. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia
  i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych, w tym danych transmisyjnych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi),

 2. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. maksymalnie przez okres 3 lat chyba, że wyrazicie zgodę na przedłużenie ważności konta

Dane transmisyjne będą przechowywane przez okres tożsamy z określonym w ustawie Prawo telekomunikacyjne okresem retencji, który na moment zawarcia z Państwem umowy wynosi jeden rok.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe i szkoleniowe na rzecz Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,

 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,

 4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,

 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

PRZETWARZANIE DANYCH W OPARCIU O WYRAŻONĄ ZGODĘ

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,

 2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych i transmisyjnych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Produkt dodany do listy życzeń